Ochrona danych osobowych

Outsourcing IOD – to usługa polegająca na kompleksowym przejęciu wszelkich obowiązków wynikających z art. 39 RODO, a ponadto doradztwo i pomoc w wywiązaniu się Klienta z obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających z art. 24 RODO.

Do obowiązków Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z art. 39 RODO) należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów prawa i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów prawa o ochronie danych oraz polityk ADO lub podmiotu przetwarzającego;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym (Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Dodatkowo w ramach Outsourcingu IOD Klient zyskuje

 • Przygotowanie i wdrożenie kompletnej dokumentacji;
 • Nadzór nad wykonaniem obowiązku informacyjnego;
 • Zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności oraz umowami powierzenia;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych;
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami kontroli;
 • Sporządzenie rocznej Informacji Zarządczej;
 • Szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej;
 • inne  indywidualnie ustalone usługi.

Obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Wynika on z art. 37 RODO – Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny;
 • główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 • główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO.

Cena usługi jest kształtowana indywidualnie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wolumenów danych osobowych i ich przepływów, a także dobranych usług dodatkowych.