Ochrona Danych Osobowych - audyt


Audyt ochrony danych osobowych:

Audyt ODO - to usługa polegająca na sprawdzeniu zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej wydanymi. Sprawdzenie obejmuje ocenę zgodności z prawem, aspektów technicznych, organizacyjnych i informatycznych ochrony danych osobowych. Audytowi podlegają obszary fizyczne i informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe w wersji papierowej i elektronicznej, zarówno w formie zbiorów jak i dokumentów.

Usługa obejmuje:

Ocenę zgodności wdrożonej dokumentacji ODO z wymogami prawnymi:

 • Posiadanie pełnej, wymaganej dokumentacji;
 • Badanie formalno-prawne dokumentacji.

Ocenę spełnienia wymogów prawnych:

 • Legalność przetwarzania danych osobowych;
 • Badanie zakresu i celu przetwarzanych danych;
 • Ocena wykonania obowiązku informacyjnego;
 • Sprawdzenie identyfikacji i rejestracji zbiorów danych osobowych;
 • Sprawdzenie formalno-prawne umów powierzenia danych osobowych.

Ocenę zastosowanych zabezpieczeń fizycznych:

 • W zakresie zabezpieczeń pomieszczeń;
 • W zakresie zabezpieczeń nośników informatycznych.

Ocenę poprawności stosowanych zabezpieczeń informatycznych:

 • Badanie poziomu zabezpieczeń;
 • Sprawdzenie kompletności wykazu systemów informatycznych;
 • Sprawdzenie struktury pól informacyjnych i powiązań;
 • Sprawdzenie przepływu danych pomiędzy systemami (zbiorami);
 • Sprawdzenie procedury nadawania uprawnień;
 • Sprawdzenie procedury uwierzytelniania;
 • Sprawdzenie procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa;
 • Sprawdzenie procedury zabezpieczenia i przechowywania nośników informatycznych;
 • Sprawdzenie systemu informatycznego pod kątem spełnienia wymogów dotyczących systemów w aktach wykonawczych wydanych do ustawy;
 • Sprawdzenie procedury zabezpieczeń antywirusowych i antywłamaniowych;
 • Sprawdzenie procedury przeglądów i konserwacji systemów

Raport:

Wyniki audytu zostają opisane w raporcie, który jest przekazywany najwyższemu kierownictwu. Raport zawiera spostrzeżenia będące wynikiem audytu i ewentualne wykryte uchybienia.

Cennik usług:

 • 1. Audyt ochrony danych osobowych dla biznesu:

 • - cena ustalana indywidualnie;
 • - możliwość rozszerzenia usługi.

 • 2. Audyt ochrony danych osobowych dla oświaty:

 • - 150 zł netto.

W szczególnych przypadkach wszelkie ceny ustalane są indywidualnie.
Powyższa informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i może ulec zmianie w każdym czasie.

Vladislavia Business Watch Sp. z o.o.

☎ 664 087 263   |   ✉ biuro@vbw.biz